Skip to content

สมาชิกของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาชิกของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
สมาชิกสามัญ ได้แก่
1. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
2.บุคลากร
3. นักศึกษา
4. นักเรียนโรงเรียนสาธิต

สมาชิกสมทบ มี 2 ประเภท ดังนี้
สมาชิกสมทบทั่วไป ได้แก่
1. สมาชิกสามัญที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง
2. บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ
3. ศิษย์เก่า

สมาชิกสมทบชั่วคราว
1. อาจารย์พิเศษ
2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันความร่วมมือ
3. บุคคลภายนอก

วิธีการเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย