Skip to content

Library's Digital Resources

ฐานข้อมูลอ้างอิงต่างประเทศ

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา
มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full
Text) มากกว่า 1.4 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน

ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า1,200 ชื่อเรื่อง สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) ทั้งนี้ข้อมูลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937 ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัยและเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 40 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็นต้น

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญา เอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้

ฐานข้อมูล Emerald Management เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการ (Management) , บริหารธุรกิจ (Business Administration) และวิทยาการสารสนเทศ (Information Science) รวมทั้ง สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลบทความวารสารและรายงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยบทความ มากกว่า 8,500 รายการ มีรูปภาพและมัลติมีเดียมากกว่า 18,000 รายการ

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น
•วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มมากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง

ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา อัพเดตเนื้อหาใหม่ทุกวัน ปัจจุบันมีบทความทั้งหมดประมาณ 65 ล้านรายการ แสดงผลในรูปแบบ HTML และสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ สามารถแปลเนื้อหาได้กว่า 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย รองรับการอ่านออกเสียงให้ฟัง และการดาวน์โหลดไฟล์ MP3 มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ และยังสามารถส่งเนื้อหาไปไว้ที่ Google Drive หรือ MS One Drive ได้อย่างสะดวกสบาย หากผู้ใช้ต้องการให้ระบบแนะนำ Topic ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Keyword

ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ เนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ อัพเดตเนื้อหาใหม่ทุกวัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ สามารถแปลเนื้อหาได้กว่า 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย รองรับการอ่านออกเสียงให้ฟัง และการดาวน์โหลดไฟล์ MP3 มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ และยังสามารถส่งเนื้อหาไปไว้ที่ Google Drive หรือ MS One Drive ได้อย่างสะดวกสบาย หากผู้ใช้ต้องการให้ระบบแนะนำ Topic ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Keyword ก็จะมีระบบ Topic Finder ที่จะคอยเป็นผู้ช่วยแนะนำได้เป็นอย่างดี

ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ เนื้อหาครอบคลุมทางด้านภาวะการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ อัพเดตเนื้อหาใหม่ทุกวัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ สามารถแปลเนื้อหาได้กว่า 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย รองรับการอ่านออกเสียงให้ฟัง และการดาวน์โหลดไฟล์ MP3 มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ และยังสามารถส่งเนื้อหาไปไว้ที่ Google Drive หรือ MS One Drive ได้อย่างสะดวกสบาย หากผู้ใช้ต้องการให้ระบบแนะนำ Topic ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Keyword ก็จะมีระบบ Topic Finder ที่จะคอยเป็นผู้ช่วยแนะนำได้เป็นอย่างดี

ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ เนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบำบัดร่างกายและการกีฬา อัพเดตเนื้อหาใหม่ทุกวัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ สามารถแปลเนื้อหาได้กว่า 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย รองรับการอ่านออกเสียงให้ฟัง และการดาวน์โหลดไฟล์ MP3 มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ และยังสามารถส่งเนื้อหาไปไว้ที่ Google Drive หรือ MS One Drive ได้อย่างสะดวกสบาย หากผู้ใช้ต้องการให้ระบบแนะนำ Topic ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Keyword ก็จะมีระบบ Topic Finder ที่จะคอยเป็นผู้ช่วยแนะนำได้เป็นอย่างดี

ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ เนื้อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป อัพเดตเนื้อหาใหม่ทุกวัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ สามารถแปลเนื้อหาได้กว่า 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย รองรับการอ่านออกเสียงให้ฟัง และการดาวน์โหลดไฟล์ MP3 มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ และยังสามารถส่งเนื้อหาไปไว้ที่ Google Drive หรือ MS One Drive ได้อย่างสะดวกสบาย หากผู้ใช้ต้องการให้ระบบแนะนำ Topic ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Keyword ก็จะมีระบบ Topic Finder ที่จะคอยเป็นผู้ช่วยแนะนำได้เป็นอย่างดี

ฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ สามารถสืบค้นผ่านทางระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Internet network)

เป็นฐานข้อมูลวิจัย(Reserch) ของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวน 1176 รายการ

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis,Dissertation)ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 1873 รายการ

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 238 รายการ

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 5299 รายการ

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 5299 รายการ

เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ภาพเก่าเล่าเรื่อง, ครูดีเด่น, ผู้สอนดีเด่น, ข้าราชการดีเด่น, ข้าราชการตัวอย่าง, บัณฑิตกิตติมศักดิ์, ศิษย์เก่าดีเด่น, ของดีโคราช. รวบรวมข้อมูลแล้วเผยแพร่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอินเตอร์เน็ต

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ

ฐานข้อมูล E-Book

ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเลกทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เพื่องานวิจัยสำหรับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์และสถาบันทางการศึกษาที่มีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสหเวชศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ คลิกที่นี่

เป็นเครื่องมืออ้างอิงที่ออกแบบมาได้อย่างครอบคลุมที่สุด เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดจากเอกสารฉบับเต็มจำนวนนับพัน

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ คลิกที่นี่

ฐานข้อมูล ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-textbook) มากกว่า 19,700 รายชื่อ แบบสหสาขา กว่า 10 สาขาหลัก เช่น Business, Finance & Accounting, Engineering, Architecture & Computer Science, Mathematics, Statistics & Physics สามารถใช้เครื่องมือต่างๆอาทิเช่น Search, Highlight, Make Note, Translation มากกว่า 55 ภาษา มีภาษาไทย ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (User) และสามารถเข้าใช้งาน (Access) พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ โดยเป็นระบบ E-Library
ผู้ใช้ต้อง login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถอ่านหนังสือได้

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ คลิกที่นี่

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมหนังสือจากหลายหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลก ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา อาทิเช่น เกษตรกรรม, ชีววิทยา, เคมี, การสื่อสาร, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์การอาหารสารสนเทศของห้องสมุด, ระบบโลจิสติกส์, คณิตศาสตร์, พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ถึงปี 1996 – ปัจจุบัน
* หมายเหตุ โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มีหนังสือแบบ Fulltext ให้บริการในฐานข้อมูล ประมาณ 12000 รายการ

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ คลิกที่นี่

งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้กว่า 3,000 รายการ สามารถใช้งาน 24/7 ไม่ต้องรอยืม-คืน แสดงผลในรูปแบบ เว็บไซต์ HTML สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย และอ่านออกเสียงให้ฟังได้ พร้อมกับการดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 หรือจะอ่านในรูปแบบเสมือนหนังสือจริง Book View (PDF) ก็สะดวกเพียงปลาย มีบรรณารุกรมอัตโนมัติ และยังสามารถส่งเนื้อหาไปไว้ที่ Google Drive หรือ MS One Drive ได้อย่างสะดวกสบาย

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ คลิกที่นี่

ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่
1. Business Expert Press (BEP) เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการจัดการ ที่มีหนังสือให้บริการมากกว่า 1,000 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีบทความวารสาร และบทความในนิตยสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก การใช้งานสามารถ Copy, Print, Download และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้มากกว่า 40 ภาษา พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย
2. IG Library Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ทีมีหนังสือให้บริการมากกว่า 70,000 รายชื่อ จากหลากหลายจากสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก สามารถ Print, Copy, Download และสามารถสืบค้นได้ง่ายๆ ด้วยเทคโนโลยีตัวอ่าน iViewer แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File และรองรับการแปลมากกว่า 40 ภาษา

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ คลิกที่นี่

eBrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขตร์ ฯลฯ มีหนังสือในฐานข้อมูล ฯ กว่า 80,000 รายการ ไม่จำกัดผู้ใช้งาน สามารถ Print, Copy, Save ได้ พร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ … พร้อม Link ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และระบบ Auto Citation

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฏหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File-Full Text Share

ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์มีให้บริการมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง สามารถอ่านแบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดไปอ่านที่บ้าน เพียงสมัครสมาชิกโดยใช้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยครั้งแรก ครั้งต่อ ๆ สามารถใช้งานได้ปกติ

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ ScienceDirect ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เคมี และชีวะเคมี เป็นต้น

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ World Scientific ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ เคมี ชีวะเคมี เป็นต้น

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เคมี ชีวะเคมี เป็นต้น