Skip to content

ระบบค้นหาอัจฉริยะ -Search Station

ลักษณะบริการ

เป็นเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาหนังสือ และบอกตำแหน่งของหนังสือ รวมถึงการชำระปรับเกินกำหนดส่ง

การขอใช้บริการ

8e30678c-ba19-419a-9a4b-be143b41b75c

1. การค้นหาหนังสือ
1.1 ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหนังสือได้ แบบไม่ต้องสแกนบัตรสมาชิก
1.2 ผู้ใช้บริการสามารถทำการค้นหาหนังสือได้จากชื่อหนังสือ หรือชื่อผู้แต่ง เลขบาร์โค้ดของหนังสือ
1.3 ดูรายละเอียดของหนังสือ เช่น ชื่อ หนังสือ เลขหมู่
1.4 ดูแผนที่บอกตำแหน่ง และพิมพ์แผนที่

2. การชำระค่าปรับเกินกำหนด
2.1 ผู้ใช้บริการต้องสแกนบัตรสมาชิกเพื่อล็อคอินการใช้งาน
2.2 กดปุ่มการชำระเงิน
2.3 ผู้ใช้บริการพิมพ์ใบเสร็จชำระเงิน
2.4 กดปุ่มออกจากระบบ

จุดให้บริการ

บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์