Skip to content

บริการบรรณนิทัศน์ ( Book Annotation Service )

เป็นการจัดทำคำอธิบายหนังสือในรูปแบบสารสังเขปในเนื้อหาโดยย่อของหนังสือ ตามความมุ่งหมายหรือจุดประจงค์ของหนังสือเล่มนั้นๆ จะจัดทำเดือนละ 1 ครั้ง ประมาณ 20 เล่ม

จุดให้บริการ

  1. เข้าเว็บไซต์ https://library.nrru.ac.th/

2. เข้าเมนูหน่วยงานสำนักวิทยบริการฯ

3. เลือกเมนูกลุ่มงานบริการสารสนเทศ หรือ https://sites.google.com/nrru.ac.th/libraryservice/home

การขอใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เว็บไซต์