Skip to content

บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

ลักษณะบริการ

บริการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานเขียน งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การขอใช้บริการ

copy1
  1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
copy2

2. เตรียมไฟล์บทความให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ Microsoft Word หรือ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 MB

copy3

3. ส่งไฟล์บทความตรวจสอบผ่าน Line

จุดให้บริการ

เคาท์เตอร์บริการตอบคำถามอ้างอิงและช่วยการค้นคว้าขั้นสูง