Skip to content

การบริการขอเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ ( ISBN )

ลักษณะบริการ

เลขมาตรฐานสากล คือ เลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วๆ ไป มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละเล่ม เพื่อความสะดวกถูกต้องและรวดเร็วในการดำเนินงานด้านควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ในด้านการสั่งซื้อหนังสือ ด้านการแลกเปลี่ยน ด้านการสำรวจข้อมูล และด้านการควบคุมสินค้าคงคลังของสำนักพิมพ์

การให้บริการขอเลข ISBN ประกอบด้วย

  1. แนะนำวิธีการขอเลข ISBN
  2. ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา ในการขอเลข ISBN
  3. บริการจัดทำ CIP เพื่อใช้ประกอบในการขอเลข ISBN
  4. ให้คำปรึกษาการเตรียมข้อมูลในการขอเลข ISBN

การขอใช้บริการ

ISBN-ISSN2
ติดต่อด้วยตนเอง

กลุ่มงาน
เทคนิคสารสนเทศ

ISBN-ISSN1
ติดต่อผ่านเว็บไซต์
ISBN1
ติดต่อทาง Line
ISBN2
ติดต่อทางโทรศัพท์

082 820 9483

เจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการให้กรอก

จุดบริการ

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงาน เทคนิคสารสนเทศ