บทความวิชาการหลักสูตรนิติศาสตร์

 

ชื่อ – สกุล

ผลงานทางวิชาการ

สังกัดโปรแกรม

บุญนำ  โสภาอุทก บุญนำ  โสภาอุทก.  (2560).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์ พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์.  (2548).  กฎหมายธุรกิจ.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

 

พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์.  (2549).  กฎหมายธุรกิจ.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

 

พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์.  (2550).  เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป. นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

 

พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์.  (2550).  กฎหมายอาญา.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

 

พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์.  (2556).  ความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
พิทักษ์ชัย  เดชอุดม พิทักษ์ชัย  เดชอุดม.  (2559).  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ. นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถิต  จำเริญ สถิต  จำเริญ.  (2554).  กฎหมายแรงงาน : เอกสารประกอบการสอน.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์