บทความวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

ประเภทบทความวิชาการ

 

ชื่อ-สกุล บทความวิชาการ สังกัดโปรแกรม
นันทพร  อดิเรกโชติกุล นันทพร  อดิเรกโชติกุล.  (2547).  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น.  คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.