คณะผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำ

1. นายสุเกษม อิงคนินันท์                      ที่ปรึกษา
2. นางสาววันวิสาข์ โชรัมย์                    ประธานกรรมการ
3. นางศศิธร หวังค้ำกลาง                      กรรมการ
4. นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม             กรรมการ
5. นางขนิษฐา ดูปอนทฺ์                          กรรมการ
6. นายพงศกร เพชรายุทธการ               กรรมการ
7. นางสาววารุณี คุ้มบัว                          กรรมการ
8. นายปริญญา นาที                              กรรมการ
9. นายขวัญชัย จริยาณวัตร                    กรรมการ
10. นายธรรมรัตน์ ปนสูงเนิน                  กรรมการ
11. นางจรรยา ฝอยพรมราช                   กรรมการ
12. นายพรพรต เพชรายุทธการ             กรรมการ
13. นางศิริประภา ตั้งโพธิ์กลาง              กรรมการ
14. นางสาวนิศากร อุดมผล                   กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวกรรณิการ์ ศรีปิ่นเป้า            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ