บทความวิชาการคณะสาธาณสุขศาสตร์

ผลงานวิชาการคณะสาธาณสุขศาสตร์ ประเภทบทความวิชาการ

 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ  สังกัดโปรแกรม

พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

 พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์. (2557). “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยกระบวนการเสริมพลังอำนาจ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา.” ราชพฤกษ์. 12(3) : 123-131.

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

ธวัชชัย เอกสันติ

 ธวัชชัย เอกสันติ. (2554). “การประยกุต์ทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่น.” วารสารสุขศึกษา. 1(118) : 68-83.
ธวัชชัย เอกสันติ. (2558). “ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.” วารสารตะคอง. 9(1) : 127-133.

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน