งานวิจัยคณะสาธาณสุขศาสตร์

ผลงานวิชาการคณะสาธาณสุขศาสตร์ ประเภทงานวิจัย

 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดโปรแกรม

ธนิดา ผาติเสนะ

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

เรืองชัย บุญศักดิ์

           –

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

ชนาธิป สันติวงศ์

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

ฐิติมา โพธิ์ชัย

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

สิริสุดา ฐานะปัตโต

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน