บทความวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์

ผลงานวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์ ประเภทบทความวิชาการ

 

ชื่อ-สกุล บทความวิชาการ สังกัดโปรแกรม

กรุณา เชิดจิระพงษ์

กรุณา เชดิ จริะพงษ์. (2556). “สัมฤทธิผลการนำนโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษาไปปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์.” ราชพฤกษ์. 11(1) : 16-22.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เฉลิมศรี จอกทอง

เฉลิมศรี จอกทอง. (2557). “การวเิคราะห์หนังสือ แบบเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในประเทศกัมพูชา.” ราชพฤกษ์. 12(2) : 102-109.

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ประหยัด ภูมิโคกรักษ์

ประหยัด ภูมิโคกรักษ์. (2557). “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผล การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา.” ราชพฤกษ์. 2(3) : 64-71.
ประหยัด ภูมิโคกรักษ์. (2557). “รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3.” ราชพฤกษ์. 12(2) : 54–60.

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

สุวัฒน์ ช่างเหล็ก

สุวัฒน์ ช่างเหล็ก. (2557). “รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียนของผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์.” ราชพฤกษ์. 12(3) : 49-57.

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ