งานวิจัยคณะมนุษย์ศาสตร์

ผลงานวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์ ประเภทงานวิจัย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดโปรแกรม

สถิต จำเริญ

สถิต  จำเริญ.  (2554).  กฎหมายแรงงาน : เอกสารประกอบการสอน.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

อรสิริ วิมลธรรม

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

เรขา อินทรกำแหง

  –

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์

สามารถ จับโจร

  –

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์

สายสุนีย์ เติมสินสุข

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

วนิดา นเรธรน์

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

เปรมวิทย์ ท่อแก้ว

เปรมวิทย์  ท่อแก้ว.  (2541).  ไทยศึกษา : การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.

เปรมวิทย์  ท่อแก้ว.  (2541).  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน : เอกสารประกอบการสอน.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

เมินรัตน์ นวะบุศย์

โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา

เฉลิมศรี จอกทอง

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์

พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์.  (2548).  กฎหมายธุรกิจ.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์.  (2549).  กฎหมายธุรกิจ.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์.  (2550).  เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป. นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์.  (2550).  กฎหมายอาญา.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

พัชรินทร์  วิทยาเอนกนันท์.  (2556).  ความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ธวัศชา เดชสุภา

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

สกุล วงษ์กาฬสินทธุ์

โปรแกรมวิชา

ธนชาติ หล่อนกลาง

  –

โปรแกรมวิชา

พีนาลิน สาริยา

โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

สุวัฒน์ ช่างเหล็ก

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

บุญนำ  โสภาอุทก

บุญนำ  โสภาอุทก.  (2560).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

พิทักษ์ชัย  เดชอุดม

พิทักษ์ชัย  เดชอุดม.  (2559).  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ. นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

สายยนต์  ชาวอุบล

สายยนต์  ชาวอุบล.  (2558).  พุทธศาสน์ศึกษาและการพัฒนาชีวิต.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

กรุณา เชิดจิระพงษ์

กรุณา  เชิดจิระพงษ์.  (2549).  การประเมินบุคคล.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

กรุณา  เชิดจิระพงษ์.  (2554).  การประเมินบุคคล.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ธานี  จงยัง

ธานี  จงยัง.  (2558).  องค์การและการจัดการภาครัฐ = Public Organization and Management. นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พันธเรศ  ธรรมสอน

พันธเรศ  ธรรมสอน.  (2549).  การวิเคราะห์นโยบาย : เอกสารประกอบการสอน.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

พันธเรศ  ธรรมสอน.  (2550).  การวิเคราะห์นโยบาย.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

พันธเรศ  ธรรมสอน.  (2549).  การประเมินผลโครงการ.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

พันธเรศ  ธรรมสอน.  (2550).  การประเมินผลโครงการ.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วรัชยา  เชื้อจันทึก

วรัชยา  เชื้อจันทึก.  (2549).  การจัดองค์กรท้องถิ่น.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

วรัชยา  เชื้อจันทึก.  (2550).  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชารัฐประศาสนศาสตร์.    นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

วรัชยา  เชื้อจันทึก.  (2550).  เอกสารประกอบการสอน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชารัฐประศาสนศาสตร์. นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พิมพ์พจี  บรรจงปรุ

พิมพ์พจี  บรรจงปรุ.  (2558).  การบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สิริวดี วิวิธคุณากร

สิริวดี  วิวิธคุณากร.  (2558).  ประมวลกฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิดและลหุโทษ.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อนุจิตร  ชิณสาร

อนุจิตร  ชิณสาร.  (2559).  นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สุรชัยภัทรดิษฐ์  หลอดคำวัฒนา

สุรชัยภัทรดิษฐ์  หลอดคำวัฒนา.  (2558).  พิธีกรรมและประเพณีในสังคมไทย.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

สุรชัยภัทรดิษฐ์  หลอดคำวัฒนา.  (2558).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพุทธศาสนพิธีและการฝึกสมาธิ. นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

ประมวล  เหมพงศ์พันธุ์

ประมวล  เหมพงศ์พันธุ์.  (2546).  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

ตุลา คมกฤต มโนรัตน์

ตุลา คมกฤต มโนรัตน์.  (2558).  ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์.  นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา