งานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงานวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทงานวิจัย

 

 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ   สังกัดโปรแกรม

การุณย์ ศุภมิตรโยธิน

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม