บทความวิชาการคณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการคณะครุศาสตร์ ประเภทบทความวิชาการ

 

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการ

สังกัดโปรแกรม

อาจารย์ชยพล ธงภักดี

ชยพล ธงภักดี. (2557). “การศึกษาความต้องการและแนวทางในการพัฒนาตนเองของครผู้สอนพลศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1-7.” ราชพฤกษ์. 12(2): 10-21.

โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา

ผศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์

บรรจบ บุญจันทร์. (2557). “การศึกษาสขุภาพองคก์ารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2.” ราพฤกษ์. 12(3): 99-108.

สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา

รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี

ประยุทธ ไทยธานี. (2556). “การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของผู้เรียน.” ราชพฤกษ์. 11(1). 6-15.

ประยุทธ ไทยธานี. (2557). “ผลของโปรแกรมกิจกรรนันทนาการที่มีต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.” ราชพฤกษ์. 12(1): 80-88.
ประยุทธ ไทยธานี. (2557). “ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองเชิงบวกที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.” ราชพฤกษ์. 12(2): 61-69.

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์

เพชรสุดา ภูมิพันธ์. (2557). “การวิจัยการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.” ราชพฤกษ์
. 12(3): 24-32.

โปรแกรมวิชาบริการศึกษา

 อาจารย์มงคล ทะมังกลาง

มงคล ทะมังกลาง. (2557). “การศึกษาความต้องการและแนวทางในการพัฒนาตนเองของครผู้สอนพลศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7.” ราชพฤกษ์. 12(2): 10-21.

โปรแกรมวิชาพลศึกษา

สมเกียรติ ทานอก

สมเกียรติ ทานอก. (2557). “การศึกษาความต้องการและแนวทางในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนพลศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1-7.”
ราชพฤกษ์. 12(2): 10-21.
สมเกียรติ ทานอก. (2557). “การศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูสังกัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัด.” ราชพฤกษ์. 12(2): 77-84.

โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา

วาสนา กีรติจำเริญ

 วาสนา กีรติจำเริญ. (2557). “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น”.
ราชพฤกษ์. 12(2): 70-76.
 

โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน

 

 

 

 

 

เมตตา ดีเจริญ

เมตตา  ดีเจริญ. (2545).  ประสิทธิผลการดำเนินรายการหอกระจายข่าวที่ผู้รับสารมีส่วนร่วม 2 รูปแบบ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในเขตอำเอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อดิศร เนาวนนท์

อดิศร  เนาวนนท์.  (2552)   เรื่องเล่าของศิษย์ครูดีในดวงใจ.   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.