งานวิจัยคณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการคณะครุศาสตร์ ประเภทงานวิจัย

 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ   สังกัดโปรแกรม

ผศ.กรกนก ธูปประสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ลือนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา

อาจารย์จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ชยพล ธงภักดี

โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา

ผศ.นันทกา ปรีดาศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.บวร สุวรรณผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

ผศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา

รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี

รองศาสตราจารย์

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

ผศ.ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา

รศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์

รองศาสตราจารย์

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผศ.ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โปรแกรมวิชาบริการศึกษา

   อาจารย์มงคล ทะมังกลาง

 –

โปรแกรมวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 ผศ.ดร.ฤทธี  เทพไทอำนวย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โปรแกรมวิชาพลศึกษา

ดร.ลลิตา  ธงภักดี

โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา

ดร.สมเกียรติ  ทานอก

 –

โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา
สิรินาถ  จงกลกลาง โปรแกรมวิชา
สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ โปรแกรมวิชา
อดิศร  เนาวนนท์ โปรแกรมวิชา
ประดับศรี  พินธุโท โปรแกรมวิชา
รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร โปรแกรมวิชา
วันวิสาข์  โชรัมย์ โปรแกรมวิชา
จีรศักดิ์  วิพัฒน์โสภาภร โปรแกรมวิชา
สิริรัตน์  นาคิณ โปรแกรมวิชา
ณิชวรรณ  จันอ้น โปรแกรมวิชา
ทูรย์  มีกุดเวียน โปรแกรมวิชา