สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร

 

 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์สำคัญ
2543 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลในโครงการ เดิน-วิ่ง“มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ราชภัฏนครราชสีมา”เพื่อมอบแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ รวม ๘ รางวัล
2546 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม“มหาวชิราลงกรณ”เป็นชื่ออาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัย ว่า“อาคารยุพราชเบญจมงคล”และทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราช ดำเนินทรงเปิดอาคาร พร้อมด้วยพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

ปีพ.ศ. ถวายปริญญา
2541 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา แด่ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษาแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร