สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี

 

 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์สำคัญ
2551 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด“อาคารสิรินธร”ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทอดพระเนตรนิทรรศการไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ ภายในอาคาร
2554 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโลกด้านบรรพชีวินวิทยาและลำดับ ชั้นหิน ๒๐๑๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พร้อมองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศอีกมากกว่า ๑๐ องค์กร ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

 

ปีพ.ศ. ถวายปริญญา
2541 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี