พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

 

ปีพ.ศ.  เหตุการณ์สำคัญ
2551 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จมายังสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยท่านผู้หญิง หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี กิติยากร และหม่อมหลวงสราลี กิติยากร

 

ปี พ.ศ. ถวายปริญญา
2541 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ