ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 

 

ปี พ.ศ.  เหตุการณ์สำคัญ
       2547                  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก/ชุมนุม/กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
        2552                  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานโล่รางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยและการประกวดโฟล์คซองในงาน U To be number one ซึ่งจัดโดยองค์การนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2555           ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ได้แก่ การแข่งขันแผนธุรกิจครั้งที่ ๒ การแข่งขันการจัดดอกไม้เพื่องานโรงแรม มหัศจรรย์.. ดอกไม้ของพ่อ และการแข่งขันอ่านข่าวทางโทรทัศน์ เส้นทางสู่ผู้ประกาศข่าวอย่างมืออาชีพ ในงานครบรอบ ๒๖ ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
          วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะกีฬามวยไทย ซึ่งจัดโดยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา