สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์สำคัญ
       2502                     ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่รางวัลในการแข่งขันฟุตบอล ประเพณี ระหว่าง วิทยาลัยครูนครราชสีมากับวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของทั้งสองสถาบันต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และได้ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชิงโล่พระราชทานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจยิ่ง เพราะการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่รางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มีเพียง ๔ สถาบันเท่านั้นใน ประเทศไทย ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
        2507                     เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่งของวิทยาลัยครูนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการของวิทยาลัยครู นิทรรศการโครงการฝึกหัดครูชนบท และประทับฟังการอภิปรายหน้าพระที่นั่งเรื่องฝึกหัดครูชนบท ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุม (ต่อมามีการรื้อถอนอาคารและปัจจุบันเป็นบริเวณลานธรรมของมหาวิทยาลัย) โดยอาจารย์สุรินทร์สรสิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย มีผู้ร่วมอภิปรายคืออาจารย์พจน์ ธัญญขันธ์ รองศาสตราจารย์ชุ่มเมือง โคตรุฉิน นายประกิต ราชนิล นักศึกษาระดับ ป.กศ.ชั้นสูง และนางสาวชะอ้อน กิ่งจันทร์ นักศึกษาระดับ ป.กศ. ใช้เวลาในการอภิปราย ๔๐ นาที ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสกับอาจารย์สุรินทร์ สรสิริว่า “ช่วยให้นักศึกษาสอบผ่านได้ขึ้นด้วย”

 

 ปีพ.ศ.  ถวายปริญญา
2541               สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สายศิลปกรรมและศิลปประยุกต์ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2547              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แด่ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2553               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าฯถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สายศิลปกรรมและศิลปประยุกต์ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ