พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

  ปี พ.ศ.

เหตุการณ์สำคัญ

              2502                     ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่รางวัลในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างวิทยาลัยครูนครราชสีมากับวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของทั้งสองสถาบันต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และได้ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชิงโล่พระราชทานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจยิ่ง เพราะการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่รางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มีเพียง ๔ สถาบันเท่านั้นใน ประเทศไทย ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 2507                     เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่งของวิทยาลัยครูนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการของวิทยาลัยครู นิทรรศการโครงการฝึกหัดครูชนบท และประทับฟังการอภิปรายหน้าพระที่นั่งเรื่องฝึกหัดครูชนบท ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุม (ต่อมามีการรื้อถอนอาคารและปัจจุบันเป็นบริเวณลานธรรมของมหาวิทยาลัย) โดยอาจารย์สุรินทร์สรสิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย มีผู้ร่วมอภิปรายคืออาจารย์พจน์ ธัญญขันธ์ รองศาสตราจารย์ชุ่มเมือง โคตรุฉิน นายประกิต ราชนิล นักศึกษาระดับ ป.กศ.ชั้นสูง และนางสาวชะอ้อน กิ่งจันทร์ นักศึกษาระดับ ป.กศ. ใช้เวลาในการอภิปราย ๔๐ นาที ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสกับอาจารย์สุรินทร์ สรสิริว่า “ช่วยให้นักศึกษาสอบผ่านได้ขึ้นด้วย”
2535                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง ๓๖ แห่ง ว่า“สถาบันราชภัฏ”เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
2538                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2547                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา จึงได้เปลี่ยนสถานภาพ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใช้เมือ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗

 

      ปีพ.ศ. ถวายปริญญา
2539                 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2550              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2553

              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถาบันราชภัฏนครราชสีมา