iT Helpdesk

iT Helpdesk

บริการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางโทรศัพท์ และ Social media

Read More

iT Training

iT Training

การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read More

iT-Fixing

iT-Fixing

บริการแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Read More