Skip to content

แนวทางการใช้บริการ Book In Locker Service

บริการรับหนังสือผ่านตู้ล็อคเกอร์นอกเวลาทำการ

1

สืบค้น

ผู้ใช้ค้นหาหนังสือ ผ่าน WEB OPAC ด้วยตนเอง

2

ส่งคำขอใช้

เลือกรายการหนังสือที่ต้องการบันทึกหน้าจอ และส่งให้เจ้าหน้าที่

3

รับเรื่อง

ตรวจสอบสถานะผู้ใช้

ห้องสมุดดำเนินการยืมหนังสือเข้าระบบ

ห้องสมุดประสานงานกับผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการแก้ไข

4

นำส่ง

ห้องสมุดนำหนังสือที่ยืมเรียบร้อยแล้ว ใส่ล็อคเกอร์พร้อมแจ้งรหัสผ่านและหมายเลขช่องล็อคเกอร์แก่ผู้ใช้

5

แจ้งผู้ใช้

ผู้ใช้ค้นหาหนังสือ ผ่าน WEB OPAC ด้วยตนเอง

ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิก 

** หากขอใช้บริการวันอาทิตย์หรือวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย สำนักฯ จะดำเนินการในวันเปิดทำการถัดไป **
** ผู้ใช้ต้องติดต่อรับหนังสือ ภายใน 2 วันหลังจากที่แจ้ง หากเกินกำหนดหนังสือจะถูกนำกลับมาให้บริการที่ชั้นตามปกติ **