ภาระหน้าที่

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Department of Audio Visual Equipment and Multimedia

ปรัชญา (Philosophy)
“โสตทัศนูปกรณ์ ครบครัน ทันสมัย เต็มใจให้บริการ”
“Equipped with modern audiovisual willing provider”

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางการออกแบบ พัฒนา ให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา และฝึกอบรม สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่เป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)
1. คัดเลือกและจัดหาโสตทัศนูปกรณ์
2. ผลิตสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
3. ส่งเสริมการใช้สื่อโสตทัศน์
4. บริการโสตทัศนูปกรณ์
5. ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
6. ฝึกอบรมด้านโสตทัศนูปกรณ์
7. แนะนำ ให้คำปรึกษาการใช้โสตทัศนูปกรณ์

ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

1.การให้บริการโสตทัศน์ประจำห้องประชุม และห้องเรียน อาคารเรียนรวม 2 อาคาร จำนวน 60 ห้องเรียน

ห้องประชุมสุวัจน์ 1 (สำหรับประชุมสภามหาลัย) จำนวน 50 ที่นั่ง อาคาร 31 ชั้น 3
    ห้องประชุมสุวัจน์ 2 จำนวน 500 ที่นั่ง  อาคาร 31 ชั้น 3
   ห้องประชุมสุวัจน์ 3 จำนวน 1000 ที่นั่ง อาคาร 31 ชั้น 8
ห้องประชุมดร.เศาวนิต จำนวน 200 ที่นั่ง อาคาร 9 ชั้น 3
   หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี จำนวน 2000 ที่นั่ง

งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย การให้บริการบันทึกวีดิทัศน์/การให้บริการบันทึกภาพนิ่ง/ตัดต่อรายการ/ผลิตสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ