กิจกรรม

อบรมการใช้โสตฯ หอประชุมใหม่

ดูงานโสตฯ ณ มศว. บ.ทีวีบูรพา บ.I โฟโต้

ให้ความรู้การใช้เครื่องเสียง