มาตรการการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส COVID มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งมาตรการป้องกันตัวและตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอด…