บริการตอบคำถาม

 เป็นบริการใหม่ที่งานบริการจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ บริการตอบคำถาม มีหน้าที่ ตอบคำถามต่างๆที่ผู้ใช้ต้องการทราบ รวมไปถึงบริการเกี่ยวกับการแนะนำการใช้เครื่องสืบค้น Web OPAC การสืบค้นฐานข้อมูลจาก ในประเทศ และต่างประเทศ มีหน้าที่หลักในการจัดการอบรมการสบค้นฐานข้อมูล ออนไลน์ การติดต่อจองห้องอบรมต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่เดียว  บริการแนะนาการ เขียนบรรณานุกรม ที่ถูกหลัก เพื่อใช้ในการเรียน และการทำวิจัยต่างๆ  อีกทั้งยังมีหน้าที่หลักในการคิด และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องสมุด

ติอต่อ งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ