กระเป๋าให้ยืม (Bag Service)

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
  2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการยืมหนังสือกลับตู้คืนอัตโนมัติ ณ ชั้น 1 อาคาร 31 (ตู้สีชมพู)
  3. เพื่อเป็นการปกป้องหนังสือให้ปลอดภัยจากการตกหล่น การเปียก และการเปื้อนต่างๆ

ให้บริการเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา กติกาการยืมมีดังนี้

  1. ยืมหนังสือ 3 เล่มขึ้นไป จะได้สิทธิยืมกระเป๋าได้ 1 ใบ
  2. ระยะเวลาการยืม ตามสิทธิ์การยืมของแต่ละบุคคล
  3. สมาชิก 1 คนยืมได้ 1 ใบ
  4. เกินกำหนดส่งคิดค่าปรับ 5 บาท/1 ใบ
  5. หากทำสูญหาย คิดค่าปรับ 100 บาท/1 ใบ

เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ