ฐานข้อมูลของต่างประเทศ

ProQuest Dissertation&Theses
ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาในรูป Text html และ Preview แสดงผลในรูป PDF File มีสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ (Entries) และ มี Preview ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน รายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า ผู้จัดทำจักทำการปรับปรุงเนื้อหา (Update) โดยเพิ่มสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท อย่างน้อย 60,000 รายการ (Title) ต่อปี

สืบค้นข้อมูล คู่มือการใช้งาน
American Chemical Society Journal (ACS)
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 40 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

สืบค้นข้อมูล คู่มือการใช้งาน
ISI Web of Science
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

สืบค้นข้อมูล คู่มือการใช้งาน
SpingerLink - Journal
เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็นต้น

สืบค้นข้อมูล คู่มือการใช้งาน
ProQuest ABI/INFORM Complete
หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า30,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น

สืบค้นข้อมูล คู่มือการใช้งาน
iGLibrary - All Collection
รายละเอียด : ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ iG Publishing ที่รวบรวมเอาหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบครุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลสาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วย Tools และเทคโนโลยีของ iGroup Viewer

สืบค้นข้อมูล

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
Dissertations Full Text in PDF format
เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญา เอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้

สืบค้นข้อมูล
Emerald
ฐานข้อมูล Emerald Management เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการ (Management) , บริหารธุรกิจ (Business Administration) และวิทยาการสารสนเทศ (Information Science) รวมทั้ง สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

สืบค้นข้อมูล
ScienceDirect
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสาตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

สืบค้นข้อมูล
EBSCO ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย ๆ ดังต่อไปนี้URL: https://search.ebscohost.com
ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
Academic Search Complete
เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาและครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาอื่น ๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,800 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ 1887

สืบค้นข้อมูล

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
Communication & Mass Media Complete
ฐานข้อมูลสาขาการสื่อสาร สื่อมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ CMMC รวมเนื้อหาของ CommSearch (เดิมจัดทำโดย National Communication Association) กับ Mass Media Articles Index (เดิมจัดทำโดย Penn State) ควบคู่กับวารสารอื่นๆ ด้านการสื่อสาร สื่อมวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันมากเพื่อสร้างทรัพยากรการค้นคว้าและการอ้างอิงของสาขาการสื่อสารในขอบเขตที่ไม่เคยมีมาก่อนและให้ข้อมูลลึกลงรายละเอียดผนวกกับครอบคลุมเนื้อหาที่คุณต้องการ CMMC มีรายการดัชนีวารสารตั้งแต่ต้นจนจบ ("ทั้งฉบับ") และสาระสังเขปกว่า 550 รายการ และเนื้อหาครอบคลุมที่คัดเลือกไว้ ("ที่สำคัญ") มากกว่า 200 รายการสำหรับเนื้อหาที่รวมไว้ของชื่อเรื่องเกือบ 737 ชื่อ ยิ่งไปกว่านั้น ฐานข้อมูลนี้ยังมีวารสารฉบับเต็มกว่า 440 รายการ

สืบค้นข้อมูล

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
Computers & Applied Sciences Complete
ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,200 ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง

สืบค้นข้อมูล

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
Education Research Complete
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood) จนถึงการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) รวมถึงการศึกษาเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ภาษาศาสตร์ ด้านสุขภาพ และสาขาอื่น ๆ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 2,400 ชื่อเรื่อง เป็นเอกสารเต็มมากกว่า 1,850 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นสูงรวมทั้งมีหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกจำนวนมาก

สืบค้นข้อมูล

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
H.W. Wilson
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี ย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน กว่า 1,800 ชื่อเรื่องจาก 12 ฐานข้อมูลย่อย

สืบค้นข้อมูล

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
eBook Collection
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 5,000 กว่ารายการ สามารถยืมใช้งานในรูปแบบ Offline ได้

สืบค้นข้อมูล

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
Access Science
ฐานข้อมูลบทความวารสารและรายงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยบทความ มากกว่า 8,500 รายการ มีรูปภาพและมัลติมีเดียมากกว่า 18,000 รายการ

สืบค้นข้อมูล

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1