ฐานข้อมูล E-Book

centerGALE - CENGAGE Learning
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning จำนวน 84 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์และศาสนา

สืบค้นฐานข้อมูล

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
centeriGLibrary - All Collection
รายละเอียด : ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ iG Publishing ที่รวบรวมเอาหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบครุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลสาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วย Tools และเทคโนโลยีของ iGroup Viewer

สืบค้นฐานข้อมูล

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
centereBrary
eBrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขตร์ ฯลฯ มีหนังสือในฐานข้อมูล ฯ กว่า 80,000 รายการ ไม่จำกัดผู้ใช้งาน สามารถ Print, Copy, Save ได้ พร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ ... พร้อม Link ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และระบบ Auto Citation

สืบค้นฐานข้อมูล
CRCnetBASE
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฏหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File-Full Text Share

สืบค้นฐานข้อมูล
ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์มีให้บริการมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง สามารถอ่านแบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดไปอ่านที่บ้าน เพียงสมัครสมาชิกโดยใช้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยครั้งแรก ครั้งต่อ ๆ สามารถใช้งานได้ปกติ

สืบค้นฐานข้อมูล
ScienceDirect
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ ScienceDirect ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เคมี และชีวะเคมี เป็นต้น

สืบค้นฐานข้อมูล
World Scientific
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ World Scientific ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ เคมี ชีวะเคมี เป็นต้น

สืบค้นฐานข้อมูล
Cambridge University Press
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เคมี ชีวะเคมี เป็นต้น

สืบค้นฐานข้อมูล