การยืมด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเองผ่าน 2 ช่องทางได้แก่

  1. ยืมด้วยตนเองผ่านเครื่อง Self-Check โดยสำนักวิทยบริการฯ ติดตั้งเครื่องยืมด้วยตนเองไว้ ณ บริเวณ ชั้น 1 จำนวน 2 เครื่อง ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้บัตรสมาชิก ซึ่งได้แก่ บัตรนักศึกษา/บัตรพนักงาน/บัตรสมาชิกห้องสมุด ในการยืมทุกครั้ง สิทธิการยืมขึ้นอยู่กับประเภทของสมาชิก (ดูสิทธิการยืมได้ในเมนู Borrowing Priviledge)
  2. ยืมด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Liberty Link (เปิดให้บริการในภาคเรียนที่ /2563) โดยผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Liberty Link ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ทั้งระบบ iOS และ Android (ดูคู่มือการติดตั้งใช้งานได้ในเมนู แอพ Liberty Link)

การคืนด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ด้วยตนเองผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

  1. คืนด้วยตนเองผ่านเครื่อง Self-Check โดยสำนักวิทยบริการฯ ติดตั้งเครื่องยืมด้วยตนเองไว้ ณ บริเวณ ชั้น 1 จำนวน 2 เครื่อง
  2. คืนด้วยตนเองผ่านตู้รับคืนอัตโนมัติ (Book Drop) ติดตั้งและให้บริการ 6 จุด ดังนี้
  • ตู้คืนอัตโนมัติ หน้าห้องสมุด
  • ตู้คืนอัตโนมัติ ณ หัวลำโพง (ตู้สีชมพู)
  • ตู้คืนอัตโนมัติ ณ ชั้น 1 อาคาร 31 (ตู้สีชมพู)
  • ตู้คืน ณ คณะครุศาสตร์ (ตู้สีฟ้า)
  • ตู้คืน ณ คณะวิทยาการจัดการ (ตู้สีฟ้า)
  • ตู้คืน ณ ชั้น 1 อาคาร 27 (ตู้สีฟ้า)