• อาจารย์ 10 เล่ม /60วัน
  • บุคลากรของมหาวิทยาลัย 4 เล่ม/7วัน
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 เล่ม /7 วัน
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 เล่ม/7 วัน
  • สมาชิกทุกประเภท 3 เล่ม/3วัน
  • สมาชิกทุกประเภท 4 ชิ้น / วัน

Borrowing Privileges

  • Teacher/Proffessor 10 items/60 days
  • Faculties’ staff 4 items/7 days
  • Undergraduate student 4 items/7 days
  • Graduate student 10 items/7days

The overdue fines will be 5 baths per day per item for late return after its due date the maximum fines to 200 baths per item

Loan Renewal :

Books can only be renewed once. You may renew an item if the item has not been reserved by another member the item has not been renewed before the item is not overdue