การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง จากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุม การอบรมในครั้งนี้ ได้มีการแนะนำการแปลงกระดาษให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิสก์และมีการนำโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ Google Site มาบริหารจัดการเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและใช้ในการจัดประชุมได้