ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจร่วมเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าดีเด่น” “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัด” และ “หน่วยงานดีเด่น” เพื่อพิจารณาเข้ารับการประกาศเกียรติคุณในโอกาส ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจร่วมเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าดีเด่น” “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัด” และ “หน่วยงานดีเด่น” เพื่อพิจารณาเข้ารับการประกาศเกียรติคุณในโอกาส ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download แบบฟอร์มได้ที่
https://tinyurl.com/formoutstanding
ส่งแบบฟอร์มได้ที่
https://tinyurl.com/100outstanding

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผศ.ภณิดา แก้วกูร(เลขานุการคณะกรรมการ) โทร. 06 2197 3444 email:panida.k@nrru.ac.th
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ศิษย์เก่าดีเด่น เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่จำกัดระดับการศึกษา
2. ผู้ทำคุณประโยชน์ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศ หรือจังหวัดนครราชสีมา โดยเกิดหรือเรียนที่จังหวัดนครราชสีมาและทำผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศ หรือไม่ได้เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา แต่ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดนครราชสีมา
3. หน่วยงานดีเด่น เป็นหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศ หรือจังหวัดนครราชสีมา