ขอเชิญชวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมอบรม การสืบค้นสารสนเทศและการเขียนอ้างอิง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมอบรม การสืบค้นสารสนเทศและการเขียนอ้างอิง (รับจำนวนรอบละ 30 คน) ฟรี!!!
หัวข้อการอบรม
1. การค้นหาหนังสือ ผ่าน web OPAC
2. การ download วิทยานิพนธ์แบบ Fulltext
3. การใช้งานฐานข้อมูล ต่างๆ ที่บ้าน
4. การใช้งาน e-book และ e-database
5 . การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
นักศึกษาลงทะเบียนเลือกวันที่ต้องการเข้าร่วมอบรมฟรีได้ที่ https://bit.ly/3QWCGCg
อบรมทุกวันพุธ เวลา 13.00 -16.00 น.
1. วันพุธที่ 25 มกราคม 2566
2. วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
3. วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
4. วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
5. วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องอบรม ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ โทร 044-009009 ต่อ 2312หรือ 099-0751616