Free อบรมการใช้งาน E-Book ต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการใช้งาน ฐานข้อมูล GALE ฐานข้อมูล E-Book ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี ได้ที่ https://bit.ly/3YCw4whกำหนดการ- วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566- เวลา 13.30 – 15.30 น.- สถานที่ ห้องอบรมสาธิต 1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ โทร 044-009009 ต่อ 2312 หรือ 0990751616