เปิดให้บริการพื้นที่แบบกลุ่ม Discussion Group

สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการพื้นที่แบบกลุ่ม Discussion Group สามารถเข้าใช้บริการได้กลุ่มละไม่เกิน 10 คน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จอแบบเขียนได้ และอินเทอร์เน็ตให้บริการ