ให้บริการห้อง Mini Studio

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการห้อง mini studio (ห้องประชุมกลุ่มย่อย) จำนวน 6 ห้อง
— เหมาะสำหรับการเรียนออนไลน์ หรือการประชุมกลุ่ม ทำงานกลุ่ม ที่สามารถใช้เสียงได้
— มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เช่น computer, webcam, ไฟ, internet, ไมโครโฟน
— สามารถนำเครื่องดื่มที่อยู่ในแก้วเก็บความเย็น หรือแก้วที่มีฝาปิดมิดชิดเข้ามารับประทานได้
จองห้องออนไลน์ https://bit.ly/Libraryroom
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1