สร้างเครือข่ายความร่วมมือพี่น้องสองราช

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุมร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมทิวสน เพื่อหารือแนวทางอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างสถาบันร่วมกันเตรียมพบกับบริการของทั้งสองสถาบันเร็วๆ นี้