จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ การพยาบาล และสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้ง 5 สาขาวิชา เข้าตรวจเช็คการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะพยาบาล โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดเตรียมหนังสือและเอกสารประกอบการสอน วารสาร ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการสาธารณสุข บริการที่ห้องสมุดชั้น 3 บริเวณ หน้าลิฟต์ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกคนสามารถใช้บริการและสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน