ปิดให้บริการพื้นที่ และขยายกำหนดเวลาส่งหนังสือช่วงเทศกาลปีใหม่

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับที่ 20 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่นักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานที่บ้าน สำนักวิทยบริการฯ จึงจำเป้นต้อง งดใช้พื้นที่บริการ ในระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2565 และได้ขยายกำหนดการคืนหนังสือ วันที่ 4-9 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565