ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คนใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับ ผศ.ภณิดา แก้วกูรเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564