เพิ่มสิทธิ์และจำนวนวันในการยืม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็น ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า จึงได้มีการเพิ่มจำนวนการยืมหนังสือ ให้มากขึ้น – สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 เล่ม/60 วัน- บุคลากรสายสนับสนุน 10 เล่ม/60 วัน- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 15 เล่ม/60 วัน- บุคลากรสายสอน 20 เล่ม/60 วัน- อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ 20 เล่ม/60 วันติดต่อยืมหนังสือออนไลน์ได้ที่ Line id : @zhy0303mค้นหาหนังสือได้ที่ https://library.nrru.ac.th