ชวนใช้ E-book ใหม่ ที่จัดซื้อในปี 2564

ห้องสมุด ขอเชิญชวนชาวราชภัฏฯ โคราช ใช้ E-book จากฐานข้อมูลต่างๆ ที่จัดซื้อในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
1. GALE https://link.gale.com/apps/menu?userGroupName=thnrru…
2. EBSCO https://bit.ly/3mizIsU
3. IG Publishing http://portal.igpublish.com/iglibrary/
4. Wiley https://wileysgp.ipublishcentral.net/home
ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ที่เปิดสอน และวิจัย ของมหาวิทยาลัย
ท่านใดสนใจ E-book สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายๆ โดยสืบค้นผ่าน Web OPAC ของสำนักวิทยบริการฯ http://arc2.nrru.ac.th/liberty/libraryHome.do
หรือ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ https://library.nrru.ac.th/aritnrru/?page_id=471
(ต้องใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น หรือ ผ่านระบบ VPN)
หรือตรว จสอบรายชื่อ E-book ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และศึกษาวิธีการสืบค้นและใช้งานเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ https://rb.gy/ou9hee
ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ Line Official ID : @671awsrp