บริการตอบคำถามค้นคว้าออนไลน์

ในช่วงที่เราห่างไกลกัน ห้องสมุดขอแนะนำ “บริการ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า online” ที่จะช่วยให้ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศ ต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบริการ1. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า2. บริการช่วยสืบค้นฐานข้อมูล3. บริการยืมระหว่างห้องสมุด4. บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ LINE : @zhy030m