ขยายเวลา Work from Home

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 17) ขยายเวลาใหับุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการฯ จึงปรับเปลี่ยนการให้บริการแบบออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถจองและยืมหนังสือได้ทางเว็บไซต์ https://library.nrru.ac.th