ยืมหนังสือได้ 2 เดือน ในช่วงเวลาเรียนออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านการยืมหนังสือของนักศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้หนังสือมากขึ้นจึงขยายระยะเวลาการยืมหนังสือเป็นเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป