ขยายเวลาปิดให้บริการพื้นที่สำนักวิทยบริการฯ ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดขยายระยะเวลาปิดพื้นที่ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 และให้ปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์ และปฏิบัติงานที่บ้านในห้วงดังกล่าว หากมีอาจารย์ที่มีความจำเป็นต้องนำนักศึกษาเข้ามาจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เช่น มาฝึกปฏิบัติในรายวิชา อาจารย์จะต้องบันทึกขออนุญาตและชี้แจงเหตุผล แจ้งอธิการบดีเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ จะต้องมีจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาแต่ละครั้งไม่เกิน 20 คนตามมาตรการของจังหวัด