ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แพร่ระบาดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และหลายจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งอาจมีการรวมกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายพื้นที่ในภูมิลำเนาของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และ มาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปิดให้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ